Downloads


Er staan heel wat publicaties op naam van Jean Eigeman: columns, onderzoeken, boeken, artikelen, essays… Over uiteenlopende onderwerpen en bestuurlijke vraagstukken. Een aantal van deze publicaties zijn hier te downloaden. Samen geven ze een goed en gedegen beeld van Eigeman-id in de rol van adviseur, opleider, samenwerkingspartner, specialist en schrijver.Omgeving ontmoet Omgevingswet

Tijdens de clinic ‘Omgeving ontmoet Omgevingswet’ op 14 februari in de Gelderlandfabriek in Culemborg verdiepten ruim 40 initiatiefnemers, initiatiefversterkers, overheden en andere belanghebbenden, onder leiding van Jean Eigeman, zich in ‘hoe we de samenleving gaan voorbereiden op de Omgevingswet’. De Omgevingswet geeft inwoners net zoveel invloed en macht als overheid en bedrijfsleven. Maar in de praktijk zal dat niet vanzelf gaan. Zonder succesvol maatschappelijk initiatief en een bloeiende burgerbeweging gaat de Omgevingswet niet werken zoals bedoeld. De aanwezigen bedachten hiervoor de eerste wegwijzers. De bevindingen werden vertaald in een poster die hiernaast te downloaden is.

DownloadNaar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

De Omgevingswet (die in 2021 in werking treedt) bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee is een andere werk- en denkwijze vereist van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Jean Eigeman (www.eigeman-id.nl/) voerde in opdracht van het programma DuurzaamDoor een verkenning uit, om vanuit het perspectief van sociale innovatie te komen tot een leerconcept dat complementair is aan bestaande toerustingsprogramma’s in het overheidsdomein. Omdat Eigeman prominente roots heeft in het openbaar bestuur en zich tegelijkertijd gedreven inzet voor maatschappelijk initiatief, heeft zijn verkenning veel opgeleverd. Verdiepende inzichten, nieuw netwerk en focus en draagvlak voor het ‘activiteitenplan Omgevingswet’ van DuurzaamDoor in de komende jaren.

Download


Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Hoe is het besluitvormingstraject verlopen bij de start van het traject en in de fase van afronding van het visietraject? Hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen binnen de gemeente Waddinxveen? En hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen buiten de gemeente Waddinxveen? Lees dit en meer in dit onderzoek uitgevoerd door de. Laurens de Groot en drs. Jean Eigeman.

Download


Evaluatie van wetgeving over participatieve democratie in Tunesië

In november van 2017 publiceerde Jean Eigeman zijn evaluatie van de wetgeving over participatieve democratie in Tunesië. Lees hier het Engelstalige rapport.

Download


The role of parliament in economic governance

Eind 2017 leverde Jean Eigeman een bijdrage aan het bezoek van een hoge delegatie uit Mongolië. Jean Eigeman sprak onder andere over het verbeteren van de democratische invloed op economische processen in Mongolië. Bekijk hier de Engelstalige presentatie.

Download


Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

In dit onderzoek zijn formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk onderzocht door dr. Laurens de Graaf en drs. Jean Eigeman. De Rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk heeft hen gevraagd in beeld te krijgen hoe – zowel de raad, als het college als het ambtelijke apparaat – hiermee (kunnen) omgaan. De volgende drie vragen zijn onderzocht:
1. Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Oisterwijk?
2. Welke interne en externe dynamiek kennen formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk?
3. Wat doen Raad, College en de ambtelijke organisatie in de verschillende ontwikkelfasen van formele en informele burgerinitiatieven? Welke rol kunnen ze hier (verder) bij aannemen en hoe kan er meer onderlinge verbinding worden gezocht.

Download


Fonds toerusting gemeenteraadsleden

“Er is al veel geschreven over opleidingen en trainingen voor raadsleden: wie dat moet betalen, de rol van partijen, wat voor programma’s er moeten komen, wie dat moet doen. Dat gaan we allemaal niet meer beschrijven. Het is nu tijd voor concretisering. Dat is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Er komt binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet, er zijn in 2018 raadsverkiezingen, de tijd dringt.” Fonds toerusting gemeenteraadsleden, Investeren in democratische impact voor kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden is een uitgave van Raadslid.Nu, en is opgesteld door Jean Eigeman ID, december 2016-januari 2017.

Download


Ministerie van Binnenlandse Zaken

“In 2013 heeft Jean Eigeman een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie en een vijftal kernorganisaties in het lokaal politiek-bestuurlijke domein hadden de wens om tot een mogelijk gezamenlijke agenda voor kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en aandacht voor competentieontwikkeling te komen met het oog op de decentralisaties (3D) die lokaal bestuur staan te wachten in met name het sociale domein. Eigeman-ID heeft een verkenning gemaakt met inzet van een speciale 360 ̊feedback onder de verschillende ambtsgroepen als voorzet. Het ministerie, de VNG en de vijf kernorganisaties zijn inmiddels met de resultaten van het onderzoek aan de slag. Jean Eigeman heeft ook de slotconferentie gemodereerd, de lead van deze conferentie is in Power Point bijgevoegd.”

Download


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

“In een consortium (met Van Dijk Water Management B.V., de Business Development Group Roemenie en Ecorys) heeft Jean Eigeman als Associate Expert (Governance) voor VNG International opdracht gekregen van Partners voor Water (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor het uitvoeren van een project ‘cost recovery model related to flood protection’ in Roemenie (uitvoering EU Kaderrichtlijn Water). Er is een rekenmodel, een handleiding en een advies opgeleverd waarmee periodiek de kosten en inkomsten te berekenen zijn en daarmee de te hanteren tarieven.Voor de haalbaarheid van een systeem van kostenterugwinning is de publieke bewustwording cruciaal. Voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie is omgekeerd bewustwording bij de organisatie van het publiek van groot belang. Verbetering van de transparantie en publieke verantwoording zijn hierbij een basisvoorwaarde. In het project zijn die governance-waarden nadrukkelijk betrokken.”

Download


Een gouden combinatie

Driessen biedt praktische HRM-diensten. Zo geven wij de VNG-medewerkers, waaronder ook de trainees en samenstellers van dit boekje, iedere maand hun verdiende loon. En daar zijn wij best een beetje trots op. Overigens verzorgen wij niet alleen de salarisadministratie van ruim 25.000 ambtenaren. Ook met consultancy, payroll, software en opleidingen ondersteunen wij al meer dan 20 jaar de Nederlandse gemeenten. Dienstverlening over de volle breedte voor professionals binnen de publieke sector. Zodat ongeacht uw HRM-uitdaging één HRM-partner volstaat. U het mensenwerk, wij het regelwerk.

Download


Leaflet Ruimtelijke adaptatie

GDO heeft in 2013 en 2014 vijf Transitietafels georganiseerd over water, duurzame ontwikkeling en het benutten van maatschappelijke kracht van onderop. Het betrekken van burgers bij goed waterbeheer is absoluut nodig, maar nog onbekend terrein: een transitie is nodig in denken en doen. Samen met RVO, waterschappen, gemeenten, NGO’s , het MKB (bijvoorbeeld hoveniers) en burgers is in vijf intensieve sessies telkens een ander aspect aan de orde geweest. In elke sessie is gebruik gemaakt deskundigen uit wetenschap, onderwijs, openbaar bestuur en vooral ook van actieve burgers en kleine ondernemers die praktische ervaringen hebben ingebracht.

Download


Samenspel-om-kwaliteit

Dit boekje is geschreven uit harstocht voor het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur is de overheidslaag die voor burgers het meest nabij is. Het is ook de overheid die het meest in beweging is. Waar we al enkele decennia lang met twaalf provincies werken en nog veel langer met een groeiend aantal departementen krimpt het aantal gemeenten zienderogen. Het lokaal bestuur is de moeite waard en daarom moeten de inspanningen die elke vier jaar duizenden kandidaat-gemeenteraadsleden zich getroos-ten, beloond worden met aandacht voor vragen om kennis en ervaring. Dat motief is leidend geweest bij het schrijven. Dat staat naast het belang dat wij hechten aan het voorzien in kwalitatief goede informatie aan allen die hun handen uit de mouwen steken voor goed lokaal bestuur. Een goed begin is het halve werk. Daarom een impuls voor de kennisoverdracht over college-onderhandelingen.

Download